ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

5 Ιουλίου, 2021

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010.Περιεχόμενο σχετικής αίτησης. Εξουσίες του δικαστηρίου για τη μορφή της ρύθμισης. Εννοια δόλου του δανειολήπτη.
Ελληνικά